Eko Air

Vienīgais lodēto plākšņu
siltummaiņu ražotājs
šajā teritorijā.

Eko Air

20 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas – Salaspilī atrodas mūsdienīga Eiropas līmeņa automatizēta lodēto plākšņu siltummaiņu rūpnīca ar ražošanas jaudu – 100 000 siltummaiņu gadā. EKO AIR ražotne nodrošina 100% kvalitātes kontroli katrai saražotajai vienībai.

Sākumlapa / Ziņas

 

Jūs varat pasūtīt siltummaini aizpildot pasūtījuma veidlapu mūsu mājas lapā vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi.

 

Ražotne un galvenais ofiss:

SIA "Eko Air", 30D, Miera iela, Salaspils, Latvia LV-2169

 

 

SIA EKO AIR Pretkorupcijas politika

 

EKO AIR SIA darbības ir vērstas, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, veicinot godprātīgumu, atklātību un atbildību uzņēmumā esošajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un piegādātājiem. Vairāk...

 

 

SIA EKO AIR Pretkorupcijas politika

EKO AIR SIA darbības ir vērstas, lai novērstu korupcijas iespējamību uzņēmumā, veicinot godprātīgumu, atklātību un atbildību uzņēmumā esošajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem un piegādātājiem.
Uzņēmums ir izstrādājis kompleksu pieeju korupcijas novēršanas pasākumiem, kas aptver gan uzņēmuma vērtību nostiprināšanu, gan saskaņotu izpratni par korupcijas postošajām sekām un adekvātu rīcību to novēršanai. Uzņēmumā ir izstrādāta un ieviesta pretkorupcijas programma, ar kuru ir iepazinušies visi uzņēmuma darbinieki. Pretkorupcijas princips ietver noteiktus un uz ētikas normām balstītus rīcības principus visu līmeņu lēmumu pieņemšanā, darījumu attiecībās, uzņēmuma komunikācijā ar darbiniekiem, biznesa partneriem, medijiem, klientiem un citām personām. Pretkorupcijas programma balstās uz diviem pamatprincipiem:
 • Uzņēmums aizliedz jebkāda veida kukuļošanu – gan tiešu, gan netiešu!
 • Uzņēmumā ir ieviesta pasākumu sistēma korupcijas novēršanai!
Pretkorupcijas programma ir Ētikas kodeksu papildinoši noteikumi, kuros skaidri noteikta uzņēmuma darbinieku, vadības un īpašnieku nostāja un rīcība situācijās, kuras var novest pie korupcijas.
Lai pretkorupcijas programma atbilstu EKO AIR vajadzībām un risinātu tam aktuālas problēmas, Uzņēmums veic kukuļošanas risku noteikšanu/novērtējumu. Šīs noteikšanas/novērtējuma mērķis ir izzināt, kurās uzņēmuma darbības jomās ir iespējami vislielākie koruptīvās darbības draudi.
Pretkorupcijas principi ir aprakstīti uzņēmuma darbiniekiem saistošajos iekšējos dokumentos. Pretkorupcijas programma paredz, ka darbiniekam par koruptīvām darbībām atbilstoši uzņēmumā noteiktai darba kārtībai un LR tiesību aktiem tiks piemērotas disciplināras sankcijas.
 
Interešu konflikts
 
EKO AIR visi lēmumi tiek pieņemti uzņēmuma interesēs, balstoties uz EKO AIR saistošiem juridiskiem aktiem. Lēmuma pieņemšanas process nav vienpersonisks. Uzņēmuma darbinieku rīcība, lai novērstu interešu konfliktu:
 • Uzņēmuma darbinieki neiesaistās tādos blakusdarbos un amata savienošanās, kas traucē profesionāli un atbildīgi veikt savus darba pienākumus, kā arī rada aizdomas par iespējamiem šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem.
 • Darbinieka pienākums ir ziņot darba devējam par iespējamo interešu konfliktu, pēc kā EKO AIR vadība pieņem lēmumu par tālākajām darbībām.
 
Kukuļošana
 
Kukulis ir labums vai jebkāda materiāla vērtība, ko kukuļdevējs dod kukuļņēmējam, lai tas veiktu vai neveiktu noteiktas darbības kukuļdevēja vai citas personas interesēs,, izmantojot savu dienesta stāvokli.
EKO AIR aizliedz saviem darbiniekiem jebkādu kukuļu došanu un piedāvāšanu, ņemšanu un pieprasīšanu vai šo darbību starpniecību veikšanu. Tas ir saistīts arī ar jebkāda veida naudas atmaksāšanu vai dāvanu saņemšanu par līguma noslēgšanu vai citām partnerības sadarbības darbībām, pakalpojumiem, informācijas sniegšanu u. c.
 
Politiskie ziedojumi
 
Politiskie ziedojumi ir politisku mērķu atbalstīšana ar jebkāda veida bezatlīdzības finansiāliem līdzekļiem, precēm vai pakalpojumiem.
 • No EKO AIR līdzekļiem ir aizliegts veikt jebkādus tiešus vai netiešus ziedojumus politiskām organizācijām, partijām, politikā iesaistītām personām.
 • EKO AIR darbinieki tikai kā privātpersonas drīkst atbalstīt politiskās organizācijas, partijas un politikā iesaistītas personas, ja vien tas netiek darīts, lai iegūtu jebkāda veida labumus vai priekšrocības savam uzņēmumam.
 • EKO AIR darbinieki nedrīkst veikt politisko organizāciju, partiju vai politikā iesaistītu personu aģitāciju vai reklamēšanu par Uzņēmuma līdzekļiem, kā arī pieņemt jebkādus materiālus vai nemateriālus līdzekļus šādu darbību veikšanai.
 
Labdarības ziedojumi un sponsorēšana
 
Tie ir manta vai finansiāli līdzekļi, kurus uzņēmumsbez atlīdzības, uz līguma pamata nodod sabiedriska labuma organizācijai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.
 • EKO AIR sponsorēšana un labdarības ziedojumi nedrīkst tikt veikti, lai piesegtu (aizstātu) kukuļošanu.
 • EKO AIR labdarības ziedojumi vai sponsorēšana nedrīkst radīt jebkādas saistības ziedojuma saņēmējam, piem., likt/spiest iegādāties uzņēmuma piedāvāto preci vai pakalpojumu.
 • EKO AIR savā interneta vietnē publisko visus veiktos labdarības ziedojumus vai sponsorēšanas aktivitātes.
 
Investīcijas sabiedrībā
 
 • EKO AIR pārliecinās, vai investīcijas sabiedrībā netiek veiktas, lai piesegtu kukuļošanu.
 • Šo investīciju rezultātā sabiedrībai nevar rasties neatgriezeniskas saites izmantot EKO AIR piedāvāto pakalpojumu vai preces.
 
Dāvanas, viesmīlība un izdevumi
 
 • EKO AIR aizliedz dāvanu, viesmīlību un citu izdevumu piedāvāšanu vai saņemšanu, ja tas var ietekmēt biznesa darījumu rezultātus.
 • Visos gadījumos par šāda veida izdevumiem (ja tādi ir) attiecīgie čeki tiek iegrāmatoti grāmatvedības dokumentos atbilstoši likumdošanas noteiktajām prasībām.
 
Veicināšanas maksājumi
 
Veicināšanas maksājumi ir kukuļošana – tās ir naudas summas, kas tiek maksātas, lai veicinātu kārtējā vai vajadzīgā procesa ātrāku nokārtošanu. Veicināšanas maksājumi ir kukuļdošana, tāpēc EKO AIR šādi maksājumi netiek izdarīti un arī nav atļauta šāda veida maksājumu saņemšana.
Lai panāktu darbinieku atbalstu un izpratni par Pretkorupcijas programmas nepieciešamību, tas tiek panākts, stāstot par pretkorupcijas pasākumiem Iekšējās uzņēmuma mācībās. Pretkorupcijas principi ir aprakstīti arī uzņēmuma darbiniekiem saistošajos iekšējos dokumentos.